Disciplinárna komisia
ZH-DK-2017/2018-0059
US-14-II/DK31
Disciplinárne konanie vo veci prestupov hráčov Martin Pajerský 1176284 a Marek Schrom 1239680: - hráč Martin Pajerský 1176284 dosiahne v súťažnom ročníku 2017/2018 33 rokov a preto pre jeho prestup platí, podľa tabuľky RaPP čl. 37/1 “Odstupné od 24 do 33 rokov”, suma vo výške 200 €. Klub ŠK Lesy Banská Belá zaplatil za tohto hráča sumu 50 €. Vzájomnú dohodu o oprávnenosti sumy odstupného v tejto výške nepredložil. - hráč Marek Schrom 1239680 dosiahne v súťažnom ročníku 2017/2018 23 rokov a preto pre jeho prestup platí, podľa tabuľky RaPP čl. 37/1 “Odstupné od 20 do 23 rokov”, suma vo výške 500 €. Klub ŠK Lesy Banská Belá zaplatil za tohto hráča sumu 250 €. Vzájomnú dohodu o oprávnenosti sumy odstupného v tejto výške nepredložil. DK preto konštatuje, že ŠK Lesy Banská Belá, neuhradením odstupného, v zmysle RaPP čl. 37/1, klubu FK Sitno Banská Štiavnica, porušil DP čl. 64/2. V tejto súvislosti ukladá ŠK Lesy Banská Belá predbežné opatrenie - pozastavenie súťažnej činnosti, v zmysle DP čl. 43/5 a to do doplatenia odstupného do sumy v nárokovateľnej výške na bankový účet FK Sitno Banská Štiavnica (SK22 0900 0000 0004 1146 6235). DK zároveň zaväzuje klub FK Sitno Banská Štiavnica vystaviť klubu ŠK Lesy Banská Belá faktúru (ak táto dosiaľ nebola vystavená) s nasledujúcim popisom: - odstupné za amatéra Martin Pajerský 1176284, doplatok v zmysle RaPP čl. 37/1, vo výške 150 € - odstupné za amatéra Marek Schrom 1239680, doplatok v zmysle RaPP čl. 37/1, vo výške 250 € Faktúru, vystavenú v stanovenej výške, je klub FK Sitno Banská Štiavnica povinný zaslať poštou na adresu: ŠK Lesy Banská Belá, č. d. 460, 966 15 Banská Belá a kópie faktúry emailom na obfzzh@futbalnet.sk a durbo-turbo@pobox.sk. Kópiu vykonanej platby je klub ŠK Lesy Banská Belá povinný zaslať emailom na obfzzh@futbalnet.sk. DK, v zmysle DP čl. 64/7, odoberie ŠK Lesy Banská Belá 3 body za každé MFS, odohraté v zastavenej činnosti. Upozorňujeme ŠK Lesy Banská Belá, že počas pozastavenia súťažnej činnosti je ich družstvo dospelých povinné odohrať všetky súťažné stretnutia.
Rozhodnutie: ZH-DK-2017/2018-0059
Klub: ŠK Lesy
Dátum zaevidovania: 12.10.2017 12:42
Dátum vyriešenia: 12.10.2017 12:42
Stav: Vyriešené