Disciplinárna komisia
ZH-DK-2017/2018-0078
US-18-II/DK36
Na základe písomného vyjadrenia TJ Partizán Veľká Lehota a následného vyčíslenia škody, DK ukladá TJ PS Hliník nad Hronom nahradiť klubu TJ Partizán Veľká Lehota škodu vo výške 28,51 €, v zmysle DP čl. 47/1/c. DK zároveň ukladá klubu TJ Partizán Veľká Lehota vystaviť klubu TJ PS Hliník nad Hronom faktúru (ak táto dosiaľ nebola vystavená) s nasledujúcim popisom: - náhrada škody, spôsobenej po MFS žiakov Veľká Lehota - Hliník nad Hronom, vo výške 28,51 € Faktúru, vystavenú v stanovenej výške, je klub TJ Partizán Veľká Lehota povinný zaslať poštou na adresu: TJ PS Hliník nad Hronom, Železničná 76, 966 01 Hliník nad Hronom a kópie faktúry emailom na obfzzh@futbalnet.sk a pilnik.vladimir@zsnp.sk. Platbu faktúry je TJ PS Hliník nad Hronom povinný vykonať do 10 dní od doručenia faktúry. Kópiu vykonanej platby je klub TJ PS Hliník nad Hronom povinný zaslať emailom na obfzzh@futbalnet.sk. DK zároveň berie na vedomie opakované ospravedlnenie vedúceho družstva žiakov TJ PS Hliník nad Hronom, p. Dominika Palkoviča. V tejto súvislosti upúšťa od ďalšieho potrestania družstva a hráčov.
Rozhodnutie: ZH-DK-2017/2018-0078
Dátum zaevidovania: 12.11.2017 21:16
Dátum vyriešenia: 12.11.2017 21:16
Stav: Vyriešené