Disciplinárna komisia
ZH-DK-2018/2019-0135
US-19-III/DK79
DK prijala podnet FK Sitno Banská Štiavnica vo veci prestupov s obmedzením do ŠK Lesy Banská Belá hráčov Viktor Cabaník (1179943) a Lukáš Meňuš (1305750) a v zmysle konzultácie s Legislatívno-právnym oddelením SFZ zaujíma nasledovné stanovisko: Z ustanovení Registračného a prestupového poriadku SFZ (ďalej len ako "RaPP") vyplýva, že pri prestupe hráča počas registračného obdobia s obmedzením RaPP neustanovuje nárok materského klubu na zaplatenie odstupného (príp. inej kompenzácie), ako je tomu pri prestupe hráča podľa ust. článku 18 ods. 11 RaPP. V zmysle ust. článku 18 ods. 12 RaPP sa pri prestupe hráča počas registračného obdobia s obmedzením vyžaduje súhlas materského klubu s prestupom, ktorý je povinný sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť do 3 dní od schválenia žiadosti hráčom. DK preto disciplinárne konanie zastavuje. Avšak v prípade vzájomnej dohody klubov, podľa ktorej sa prestup hráča (hráčov) počas registračného obdobia s obmedzením realizuje za odplatu vo forme finančnej kompenzácie v dohodnutej výške, sa predmetná dohoda považuje za platnú so všetkými právnymi účinkami s ohľadom na skutočnosť, že takáto dohoda nie je ustanoveniami RaPP vylúčená ani im v žiadnom smere neodporuje. V predmetnom prípade je teda nárok klubu FK Sitno Banská Štiavnica na zaplatenie dohodnutej sumy za prestup hráčov opodstatnený a futbalový klub ŠK Lesy Banská Belá má voči FK Sitno Banská Štiavnica záväzok zaplatiť dohodnutú sumu za prestup s obmedzením dvoch hráčov. Dohoda klubov je preukázaná v poznámke transferu v ISSF. DK preto FK Sitno Banská Štiavnica odkazuje na konanie pred Komorou SFZ pre riešenie sporov, ktorá je v zmysle ust. článku 40 ods. 4 písm. h) RaPP oprávnená prejednať a rozhodnúť o návrhu na určenie, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je a návrh na určenie statusu hráča vrátane sporu o klubovej príslušnosti a jej zmene.
Rozhodnutie: ZH-DK-2018/2019-0135
Klub: FK Sitno Banská Štiavnica
Dátum zaevidovania: 15.11.2018 14:34
Dátum vyriešenia: 15.11.2018 14:34
Stav: Vyriešené